ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กจพ1-พร-029-2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67049343817
รายละเอียด
จัดซื้อ เหล็กรูปรางน้ำ ขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.
ระยะเวลาขายแบบ
21 มิถุนายน 2567 ถึง 26 มิถุนายน 2567
วันที่เสนอราคา
27 มิถุนายน 2567
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5314
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
25,455,300.00 บาท
ราคากลาง
23,066,418.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
1,272,765.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-182456-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 117.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-182456-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 91.8 kB]