ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 63077235470
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63077235470
รายละเอียด
จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (เฉพาะค่าแรง) งานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า บริษัท ทองแท้ แอสเสท จำกัดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
15 กรกฎาคม 2563 ถึง 20 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038381071
สอบถามทางอีเมล์
peabangsaen212@gmail.com
Fax
038385176
วงเงินงบประมาณ
1,244,781.76 บาท
ราคากลาง
1,244,781.76 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2099-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 103.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2099-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 14.0 kB]