ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.๒ กบล.(ลส.) 814/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037235049
รายละเอียด
ประกวดราคาจัดซื้อกล้องส่องความร้อนความละเอียด 320x240 PIXELS
ระยะเวลาขายแบบ
9 เมษายน 2564 ถึง 26 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
27 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0828589329
สอบถามทางอีเมล์
montri.toto2727@gmail.com
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง
792,000.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32156-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 175.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-32156-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 60.6 kB]