ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-SPM2-TSDP9.2-10/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037167098
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 5 ตามโครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า ระยะที่ 9 ส่วนที่ 2 และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 และก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3, สถานีไฟฟ้าหนองกี่ ตามโครงการเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3
ระยะเวลาขายแบบ
7 เมษายน 2564 ถึง 17 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
18 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905836
สอบถามทางอีเมล์
spm@pea.co.th
Fax
025905855
วงเงินงบประมาณ
253,071,537.92 บาท
ราคากลาง
241,453,943.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,284.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
12,653,577.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31792-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31792-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 456.1 kB]