ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64I031S230
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067162021
รายละเอียด
จัดซื้อสายไฟ จำนวน 3 รายการ(จซ.085/2564)
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บจก.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บจก.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง 495,945.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บจก.ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
495,945.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38721-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 57.0 kB]