ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก2 กกค.(กร)35422/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087101126
รายละเอียด
จัดวางฐานราก F1/1 จำนวน 30 ฐาน, จัดทำฐานราก F2 จำนวน 3 ฐาน, จัดทำฐานราก F6 จำนวน 2 ฐาน, จัดทำสมอบก A2 จำนวน 2 ก้อน, จัดวาง ROD M16x2,000 mm, ROD M24x2,500 mm, จัดวาง Ground Rod 60x60x5mm และวาง 0.44x0.44x8.5 m จำนวน 6 ต้น
ระยะเวลาขายแบบ
13 สิงหาคม 2563 ถึง 20 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
21 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
10164
สอบถามทางอีเมล์
sarayuth.wet@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
653,719.71 บาท
ราคากลาง
653,719.71 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
-2.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5631-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 128.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5631-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 128.2 kB]