ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กจน.ป(ลฟ)-014-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63117058233
รายละเอียด
ล่อฟ้าแรงสูง ระบบ 22 KV และ 33 KV
ระยะเวลาขายแบบ
8 เมษายน 2564 ถึง 28 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
29 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025905315
สอบถามทางอีเมล์
kanthida.noi@pea.co.th
Fax
025905307
วงเงินงบประมาณ
37,267,030.00 บาท
ราคากลาง
26,617,427.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
1,480,345.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31862-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 129.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31862-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 104.1 kB]