ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-012-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127542712
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เหล็กรูปรางน้ำขนาด 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม. จำนวน 3,800 อัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-012-2564
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868
วงเงินงบประมาณ
4,228,640.00 บาท
ราคากลาง
3,248,734.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22381-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 155.5 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22381-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 134.5 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 21 มกราคม 2564
เหตุผลที่ยกเลิก
ยกเลิกเนื่องจาก กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specification) ไม่ถูกต้อง