ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.1 กฟอ.ธญ.(กส.) 169/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067139599
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี - กฟอ.ธัญบุรี บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์พัฒนาคลองเจ็ด ถึง ร้านล้างรถ BY 01 SHOP จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาขายแบบ
10 มิถุนายน 2564 ถึง 20 มิถุนายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 มิถุนายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
665,775.40 บาท
ราคากลาง
534,401.01 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
300.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-38598-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.2 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-38598-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.7 MB]