ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)ทส.002/2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65017063511
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานงดจ่ายไฟ ผู้ใช้ไฟฟ้าเอกชนรายย่อย ประจำปี 2565
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2565 ถึง 19 มกราคม 2565
วันที่เสนอราคา
20 มกราคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
075450831
สอบถามทางอีเมล์
rattana.kon@pea.co.th
Fax
075450827
วงเงินงบประมาณ
1,912,790.00 บาท
ราคากลาง
1,912,790.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-67932-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 634.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-67932-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 61.6 kB]