ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3กฟจ.อน.(บห)2629/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067115372
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ งบทำการ
วันที่ประกาศผล
10 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 492,200.00 บาท
2.บริษัท เอส.เค.เอส.พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด เสนอราคา 496,052.00 บาท
3.บริษัท เจอาร์ อิเลคทริค99 จำกัด เสนอราคา 499,048.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ด เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส เสนอราคา 492,200.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
492,200.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38591-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 255.3 kB]