ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ คลง.ก.1 กฟอ.คล.(บป)025/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64057111392
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า ด้วยโปรแกรมInvoice Notification System INSx ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
11 พฤษภาคม 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564
วันที่เสนอราคา
17 พฤษภาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-598-7492
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,286,033.00 บาท
ราคากลาง
1,286,033.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-34764-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 191.8 kB]