ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)116D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107300078
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อจัดหาพัสดุหลัก-รอง งบผู้ใช้ไฟ กฟก.2ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) รายการ ลูกรอกแรงต่ำ แบบ ข.(แบบ 53-2) มอก.227 จำนวน 32,400 ลูก
ระยะเวลาขายแบบ
18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
30 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455280
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
707,227.20 บาท
ราคากลาง
703,728.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-15556-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.9 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-15556-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 847.9 kB]