ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA-M(E)-136/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107083395
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน กลุ่มสายไฟ (กลุ่มที่ 1) สำหรับงานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 เควี ให้บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
29 ตุลาคม 2563 ถึง 12 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
13 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909066
สอบถามทางอีเมล์
csd@pea.co.th
Fax
025909068
วงเงินงบประมาณ
5,512,879.68 บาท
ราคากลาง
4,577,588.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
275,700.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-13416-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-13416-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 199.8 kB]