ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ PEA(S2)กฟอ.กม.005/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047138541
รายละเอียด
งานก่อสร้างขยายเขตฯ บริษัท ซีบรีซ ซิกซ์ จำกัด ม.2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จากระบบเหนือดินเป็นระบบเคเบิลใต้ดิน 33kV
ระยะเวลาขายแบบ
9 เมษายน 2564 ถึง 22 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
23 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
077-426-180
สอบถามทางอีเมล์
Fax
077-332-822
วงเงินงบประมาณ
1,185,275.05 บาท
ราคากลาง
1,004,730.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
535.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32102-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 95.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-32102-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 101.1 kB]