ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ S(B)Transformers(C)022/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097212103
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุหลักปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม) หม้อแปลง จำนวน ๑๐ รายการ (Price Performance)
ระยะเวลาขายแบบ
9 ตุลาคม 2563 ถึง 30 ตุลาคม 2563
วันที่เสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
032-598538-43 ต่อ 10326-27
สอบถามทางอีเมล์
orapin.pea@pea.co.th
Fax
032-598478, 032-598156
วงเงินงบประมาณ
22,313,031.00 บาท
ราคากลาง
16,865,789.40 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
258,084.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-11495-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 71.0 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-11495-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 22.0 kB]
สถานะ
ประกาศนี้ถูกยกเลิก ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563