ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
67I131S068
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
67059390186
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างเหมาค่าแรงงาน ปป.ม10 ต.เดิมบาง (บ้านคลองระแหง) อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
วันที่ประกาศผล
30 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
น.ส.สุธาสินี โต๊ะเงิน ราคา 162,628 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
น.ส.สุธาสินี โต๊ะเงิน
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
162,628.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-180709-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 136.1 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-180709-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 113.0 kB]