ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.1 กฟส.หนส.(ปบ)1545/2567 ลว.24 มิ.ย.2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
จ้างค่าแรงพร้อมพัสดุเข้างานก่อสร้างระบบไฟฟ้า
เพิ่มขนาดหม้อแปลง แก้ไขไฟตก ซอยเทศบาล 5 ค.10
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2567
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท มายด์โฮม 115 จำกัด
ราคา 216,655.74 บาท (รวมภาษีมูฃค่าเพิ่ม)
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท มายด์โฮม 115 จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
214,535.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-182688-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 401.4 kB]