ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
PEA-TDDP.2(C)-001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017448196
รายละเอียด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแม่สอด 4 (ลานไก) จ.ตาก ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 แผนที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศผล
30 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1.บริษัท ยิบอินซอย จำกัด
2.บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
3.บริษัท ศรีอู่ทอง จำกัด
4.บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด
5.บริษัท เทด้า จำกัด
6.บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัด
7.บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
8.บริษัท แอนซี จำกัด
9.บริษัท เอ็ม.อาร์.วี.วิศวกรรม จำกัด
10.บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด
11.บริษัท ซีนิธ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
12.บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด
13.บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด
14.บริษัท เอ็นซิส จำกัด
15.บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด
16.บริษัท เอไอ โลจิสติกส์ จำกัด
17.บริษัท เอไอ พอร์ตส์ แอนด์ เทอร์มินัลส์ จำกัด
18.บริษัท พีซีเอ็มซี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
19.บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด
20.บริษัท ทูพีเอส วิศวกรรม จำกัด
21.บริษัท โซล่าร์ อีพีซีเอฟ จำกัด
22.บริษัท ยิบอินซอย เอ็นเนอร์ยี จำกัด
23.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
24.บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
25.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
26.บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน)
27.บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)
28.บริษัท พรีไซซ ซิสเท็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด
29.บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด
30.บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด 94,443,336.00
2.บริษัท เทด้า จำกัด 108,281,753.00
3.บริษัท พีดับบลิวเอช (ไทยแลนด์) จำกัด 105,777,208.20
4.บริษัท เอไอ เอนจิเนียริง เซอร์วิเซส จำกัด 105,250,000.00
5.บริษัท เซ็กโก้ เอช.วี. จำกัด 105,050,000.00
6.บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอเร็ล จำกัด 105,600,000.00
7.บริษัท เอ็นซิส จำกัด 105,100,000.00
8.บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด 105,500,000.00
9.บริษัท อาร์ เอส เอส 2016 จำกัด 105,500,000.00
10.บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) 105,000,000.00
11.บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) 105,100,000.00
12.บริษัท เด็มโก้ จำกัด(มหาชน) 105,823,000.00
13.บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด 103,900,916.00
14.CONSORTIUM PSP&PEM 103,900,000.00
15.AA Consortium 105,000,999.00
16.CPT and PCMC Consortium 105,000,999.00
17.Consortium ZPE and THARAB 107,288,900.00
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
94,400,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-24736-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 246.4 kB]