ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)094D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087211605
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุกลุ่มอุปกรณ์โลหะ form No.93-2 จำนวน 11 รายการ สำหรับงานขยายระบบจำหน่ายและสายส่ง (เพิ่มเติม) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)094D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
18 สิงหาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
25 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
3,238,587.19 บาท
ราคากลาง
2,529,299.17 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5799-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 94.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5799-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 188.1 kB]