ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.๑ กรส.(ก.) ๑๓๘๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๔
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64077560354
รายละเอียด
ตรวจซ่อมแลัปรับปรุงสายเคเบิลในแก้วนำแสงที่ชำรุดเกินกว่า ๓๐๐ เมตร เส้นทาง สฟฟ.อุดรธานี ๔ - สฟฟ.กุมภวาปี (บริวเณทางเข้า - ออก จุดจอดพักรถบรรทุก พร้อมสถานีตรวจสอบน้ำหนักอุดรธานี ทางหลวงหมายเลข ๒)
ระยะเวลาขายแบบ
5 สิงหาคม 2564 ถึง 20 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
23 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
042248838-41 ต่อ 10564
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,701,783.08 บาท
ราคากลาง
1,183,280.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
1,541,820.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-46619-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 126.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-46619-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.6 MB]