ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กฟภ.กอส.ป(ซื้อ)-006-2565
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067315843
รายละเอียด
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมระบบปฏิบัติการ สำหรับพนักงานใหม่ ในส่วนของสำนักงานใหญ่ จำนวน 82 ชุด
ระยะเวลาขายแบบ
23 มิถุนายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
1 กรกฎาคม 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
02-5909637
สอบถามทางอีเมล์
Fax
02-5909638
วงเงินงบประมาณ
2,115,600.00 บาท
ราคากลาง
2,115,600.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-87924-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 440.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-87924-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 118.3 kB]