ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ก.2 กฟส.อ.บทง.(บง)35660/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127094018
รายละเอียด
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารสถานที่ของ กฟส.อ.บ่อทอง ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
4 ธันวาคม 2563 ถึง 15 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
16 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038211341
สอบถามทางอีเมล์
chaiyong.tem@pea.co.th
Fax
038211341
วงเงินงบประมาณ
526,440.00 บาท
ราคากลาง
526,440.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17304-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 690.8 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17304-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 69.5 kB]