ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ฉ.3 ภข.(ปบ.) 107/2564 ลว. 11 ม.ค. 64
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017155977
รายละเอียด
จ้างเหมาเอกชนตัดลิดรอนกิ่งไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2564 (มกราคม) ครั้งที่ 1
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.นายสุเทพ ลอยสูงวงศ์ ราคาที่เสนอ 277,879 บาทถ้วน
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.นายสุเทพ ลอยสูงวงศ์
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
276,060.00 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่ กฟภ.กำหนด
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20989-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 477.0 kB]