ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)096D/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087076250
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อพัสดุขาดแคลนกลุ่มสายไฟ 1 รายการ งานก่อสร้างระบบจำหน่ายรองรับสถานีไฟฟ้าชั่วคราวเลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)096D/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
18 สิงหาคม 2563 ถึง 24 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
25 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
038-455086 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
5,703,100.00 บาท
ราคากลาง
5,703,100.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
285,155.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-5804-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 82.6 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-5804-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 187.2 kB]