ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ก.2 กล.(บห.)1764/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047408402
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้างานแก้กระแสไฟฟ้าข้ดข้อง (จำนวน 13 รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศผล
5 พฤษภาคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 410,184.50 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 410,184.50 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
410,185.50 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-33989-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 151.4 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-33989-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 259.9 kB]