ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1 กฟส.อ.ปซ.(กป.)37104/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
ขายสินทรัพย์ ประเภทหม้อแปลง
1. หม้อแปลง 31-001526 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ THAIMAXWELL จำนวน 1 เครื่อง
2. หม้อแปลง 33-002018 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ EKARAT จำนวน 1 เครื่อง
3. หม้อแปลง 33-001538 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ EKARAT จำนวน 1 เครื่อง
4. หม้อแปลง 44-002020 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ CHAROENCHAI จำนวน 1 เครื่อง
5. หม้อแปลง 36-004455 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ TTC จำนวน 1 เครื่อง
6. หม้อแปลง 38-013200 ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ยี่ห้อ TTC

ระยะเวลาขายแบบ
22 ธันวาคม 2563 ถึง 28 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
29 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
0898507659
สอบถามทางอีเมล์
natthakorn.cho@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
0.00 บาท
ราคากลาง
25,879.14 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-18892-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง