ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
64047177920
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64047177920
รายละเอียด
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-0083 อย
วันที่ประกาศผล
29 เมษายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคา 339,976.45 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท ตวรรณเทคโนโลยี แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
339,976.45 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-34034-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 210.9 kB]