ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
E062 ฉ.2/สณ.(กป.) ลว.21 ต.ค.2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107184707
รายละเอียด
E062จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงระบบจำหน่ายไฟฟ้า พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563
วันที่อนุมัติ
21 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
หจก. เทียนทอง ซัพพลาย
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.เทียนทอง ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
114,490.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
ไฟล์สัญญา
PEA-19970-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.8 MB]