ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.1กกค.(จร.)(ซปก.)(e-bid)4/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64037582634
รายละเอียด
AAJ-จ้างก่อสร้างจ้างเหมางานย้ายแนวระบบจำหน่ายเคเบิลใต้ดิน กฟจ.ลำพูน สฟ.นิคม3 ฟีดเดอร์ 7 และ 10 บริเวณสามแยกป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน
ระยะเวลาขายแบบ
9 เมษายน 2564 ถึง 20 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
21 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
053-241018 ต่อ 10167,10168
สอบถามทางอีเมล์
thikhamporn.dua@pea.co.th
Fax
053-246810
วงเงินงบประมาณ
2,125,876.00 บาท
ราคากลาง
2,125,876.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
500.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-31994-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 2.5 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-31994-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 89.4 kB]