ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ขายทอดตลาด เลขที่ น.1กฟส.อ.ปซ.(กป)1154/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
รายละเอียด
จำหน่ายสินทรัพย์ ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้(อุปกรณ์สำหรับการสื่อสาร)ของ ผกป.กฟส.อ.ป่าซาง จำนวน 4 รายการ
1.โทรศัพท์สำนักงาน PANASONIC KX-T2373MX
2. โทรศัพท์ PANASONIC
3. โทรศัพท์ PANASONIC
4. โทรศัพท์ PANASONIC
ระยะเวลาขายแบบ
19 เมษายน 2564 ถึง 22 เมษายน 2564
วันที่เสนอราคา
23 เมษายน 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053520565
สอบถามทางอีเมล์
amornthep.thi@pea.co.th
Fax
-
วงเงินงบประมาณ
120.00 บาท
ราคากลาง
120.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-32320-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 1.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง