ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-017-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127543598
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรองประจำปี 2564 เทปไฟฟ้า พีวีซี.ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม. จำนวน 230,800 ม้วน เลขที่ กบญ.ก.1(B)-M-017-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
21 มกราคม 2564 ถึง 28 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
29 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868
วงเงินงบประมาณ
2,166,536.00 บาท
ราคากลาง
1,254,536.48 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22384-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 157.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22384-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 136.5 kB]