ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
63I145S342
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107163164
รายละเอียด
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าด้วยระบบ Invoice NottificationSystem (INSx) ในเขตพื้นที่ กฟอ.บางเลนและ กฟย.บางหลวง ประจำปี 2563
วันที่อนุมัติ
15 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
บริษัท โอ สแควร์ อินฟินิตี้ ซัพพลาย 2017 จำกัด
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
บริษัท โอ สแควร์ อินฟินิตี้ ซัพพลาย 2017 จำกัด
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท โอ สแควร์ อินฟินิตี้ ซัพพลาย 2017 จำกัด
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
137,762.50 บาท
หมายเหตุ
เป็นราคาที่ไม่เกินราคากลางและได้ต่อรองราคาแล้ว
เหตุผล
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา