ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.1ทง.(บห.)(จจ.)001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017115502
รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงของ กฟอ.เทิง ในแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงแบบเทคนิค (แบบ B) จำนวน 2 แผนงาน ตามแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ประจำปี 2564 (น.1ทง.(บห.)(จจ.) 001/2564) ให้แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง
วันที่อนุมัติ
13 มกราคม 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
1. หจก.ขุนกรณ์การไฟฟ้า
2. หจก.บ้านใหม่การไฟฟ้า
3. หจก.พงศ์พิเชษฐ์การไฟฟ้า (2011)
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1. หจก.ขุนกรณ์การไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 214,171.20 บาท
2. หจก.บ้านใหม่การไฟฟ้า ราคาที่เสนอ 217,745 บาท
3. หจก.พงศ์พิเชษฐ์การไฟฟ้า (2011) ราคาที่เสนอ 224,165 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หจก.ขุนกรณ์การไฟฟ้า ราคาที่ได้รับคัดเลือก 214,171.20 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
214,171.20 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-20633-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 394.2 kB]