ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.1ทง.(บห.)(จจ.)001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017115502
รายละเอียด
จ้างเหมาบำรุงรักษาหม้อแปลงของ กฟอ.เทิง ในแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงแบบเทคนิค (แบบ B) จำนวน 2 แผนงาน ตามแผนงานบำรุงรักษาหม้อแปลงในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ประจำปี 2564 (น.1ทง.(บห.)(จจ.) 001/2564) ให้แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเทิง
ระยะเวลาขายแบบ
8 มกราคม 2564 ถึง 11 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
12 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 16:00
สอบถามทางโทรศัพท์
053795393
สอบถามทางอีเมล์
Fax
053795504
วงเงินงบประมาณ
226,305.00 บาท
ราคากลาง
226,305.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-20633-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 83.1 kB]