ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-I-154-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63087000934
รายละเอียด
จัดซื้อลูกถ้วย จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานย้ายแนวระบบจำหน่ายและสายส่งไฟฟ้าในพื้นที่ กฟอ.ลาดหลุมแก้ว
ระยะเวลาขายแบบ
4 สิงหาคม 2563 ถึง 7 สิงหาคม 2563
วันที่เสนอราคา
10 สิงหาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241-142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323-868
วงเงินงบประมาณ
998,001.84 บาท
ราคากลาง
998,001.84 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-4347-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 184.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-4347-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 112.4 kB]