ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
พท.(บห) 095/2563 ลว. 5 ตุลาคม 2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107056981
รายละเอียด
จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
- รหัสพัสดุ 105-001-0130 TR.,630 KVA, 3P,33-0.4/0.23 kv,dyn 11,sc จำนวน 1 เครื่อง งบผู้ใช้ไฟ
วันที่อนุมัติ
14 ตุลาคม 2563
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
-
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
- บ.ทองสุข อิเลคทริค จก. ราคาที่เสนอ 448,865.- บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
- บ.ทองสุข อิเลคทริค จก.
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
445,976.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-12081-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 114.2 kB]
ไฟล์สัญญา
PEA-12081-Contract.pdf [ขนาดไฟล์ : 469.1 kB]