ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-165-2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63097182462
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุสำหรับงานติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์ชนิด SF6 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ กบญ.ก.1(B)-กปบ-165-2563
ระยะเวลาขายแบบ
18 กันยายน 2563 ถึง 23 กันยายน 2563
วันที่เสนอราคา
24 กันยายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
035-241142 ต่อ 10326
สอบถามทางอีเมล์
www.pur.pea-c1-act@pea.co.th
Fax
035-323868
วงเงินงบประมาณ
548,011.20 บาท
ราคากลาง
548,011.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-9512-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 175.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-9512-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 125.7 kB]