ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.2 มสด.(บห.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067413337
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด
รายงานขอซื้อหม้อแปลง TR., 50 KVA, 3P, 22-0.416/0.24 KV, DYN11, SC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด
วันที่ประกาศผล
24 มิถุนายน 2565
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 304094 บาท
2.บริษัท ทริลเลียน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และราคาที่เสนอ 310175.88 บาท
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐิติภัทร เอ็นจิเนียร์ และราคาที่เสนอ 319298.70 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
1.บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด และราคาที่เสนอ 304094 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
304,094.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-87479-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 122.2 kB]