ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ.)049D/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64027452360
รายละเอียด
ซื้อหม้อแปลง TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC รหัส 1050010068 จำนวน 31 เครื่อง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่2 แผน4 (คพจ.2) เลขที่ ปก.ก.2กบญ.(จซ) 049D/2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
2 มีนาคม 2564 ถึง 9 มีนาคม 2564
วันที่เสนอราคา
10 มีนาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
0942855405
สอบถามทางอีเมล์
c2procurement@gmail.com
Fax
038-455280
วงเงินงบประมาณ
4,895,892.00 บาท
ราคากลาง
4,753,261.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-27250-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 165.4 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-27250-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 139.2 kB]