ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ น.2 มสด.(บห.)
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
65067413784
รายละเอียด
รายงานขอซื้อหม้อแปลง TR., 100 KVA, 3P, 22-0.416/0.24 KV, DYN11, SC การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด
ระยะเวลาขายแบบ
21 มิถุนายน 2565 ถึง 22 มิถุนายน 2565
วันที่เสนอราคา
23 มิถุนายน 2565
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055531166
สอบถามทางอีเมล์
wacharin.pok@pea.co.th
Fax
055533966
วงเงินงบประมาณ
450,042.00 บาท
ราคากลาง
450,042.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-87480-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.7 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-87480-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 88.7 kB]