ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.๒ กฟจ.นน.(ปบ.) - ๑๐๙๓/๒๕๖๓
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63127197016
รายละเอียด
จ้างเหมาตัดต้นไม้ตามแนวระบบจำหน่ายไลน์แรงสูง (ตัดรายปี) ประจำปี 2564 จำนวน 5 รายการ
1.งานต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 3 สถานีน่าน1 NAA03VS-15 ถึง NAA03VS-23 ไลน์เมนและไลน์แยกทั้งหมด ราคา 162,331.84 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.งานต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 4 สถานีน่าน1 NAA04VS-10 ถึง NAA04VS-16 ไลน์เมนและไลน์แยกทั้งหมด ราคา 181,158.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.งานต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 8 สถานีน่าน 1 NAA08VS-10 ถึง บ้านห้วยก่วง ไลน์เมนและไลน์แยกทั้งหมด ราคา 190,448.23 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.งานต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 2 สถานีน่าน 1 NAA02VB-01 ถึง WEA01VS-04 ไลน์แยกทั้งหมด ราคา 261,515.49 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
5.งานต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเดอร์ 1 สถานีน่าน 2 แยกโรงโม่หิน ถึง NAB01VR-02 ไลน์เมนและไลน์แยกทั้งหมด ราคา 236,329.83 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ราคากลาง รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,031,783.88 บาท
ระยะเวลาขายแบบ
14 ธันวาคม 2563 ถึง 21 ธันวาคม 2563
วันที่เสนอราคา
22 ธันวาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
054-718120
สอบถามทางอีเมล์
Fax
วงเงินงบประมาณ
1,031,783.88 บาท
ราคากลาง
1,031,783.88 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-17013-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 240.1 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-17013-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 105.9 kB]