ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
ต.1กฟอ.บสพ.(บห.)2/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067042159
รายละเอียด
จ้างก่อสร้างถนน - ลาน คสล. หนา 0.15 เมตร ที่ กฟอ.บางสะพาน
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
นายสุรศักดิ์ บุญคำ ราคาที่เสนอ 155,000 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
นายสุรศักดิ์ บุญคำ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
153,000.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-37799-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 38.4 kB]