ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ปอ.กบญ.ฉ.2 พัสดุรอง 108/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63067113294
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุรอง งานก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ตามโครงการ คชฟ.3, งานงบผู้ใช้ไฟประจำปี 2563และงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟ ปี 2562 (เพิ่มเติม) จำนวน 18 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ
16 กรกฎาคม 2563 ถึง 22 กรกฎาคม 2563
วันที่เสนอราคา
23 กรกฎาคม 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
045-242434 ต่อ 10326-8
สอบถามทางอีเมล์
wipawan.upp@pea.co.th
Fax
วงเงินงบประมาณ
18,601,693.20 บาท
ราคากลาง
18,604,693.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
412,858.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-2656-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 106.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-2656-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 122.3 kB]