ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ EB001/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017218858
รายละเอียด
งานจ้างจัดทำข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ประจำปี 2564
ระยะเวลาขายแบบ
20 มกราคม 2564 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่เสนอราคา
8 กุมภาพันธ์ 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
025909918
สอบถามทางอีเมล์
tanachai.mas@pea.co.th
Fax
025909919
วงเงินงบประมาณ
749,000.00 บาท
ราคากลาง
737,230.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-22396-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 3.8 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-22396-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 372.9 kB]