ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ กจพ2-สฟ-012-2567
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
66099495210
รายละเอียด
จัดจ้างทำสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซี ขนาด 25 ตร.มม. จำนวน 5,481 กม. และ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 9,004 กม.
ระยะเวลาขายแบบ
21 พฤศจิกายน 2566 ถึง 21 ธันวาคม 2566
วันที่เสนอราคา
22 ธันวาคม 2566
ช่วงเวลาเสนอราคา
09:00 - 12:00
สอบถามทางโทรศัพท์
02-590-5327
สอบถามทางอีเมล์
spb@pea.co.th
Fax
02-591-5401
วงเงินงบประมาณ
123,823,396.00 บาท
ราคากลาง
116,270,736.80 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
6,191,170.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-154883-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 5.1 MB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-154883-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 47.4 kB]