ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง
เลขที่
น.3กฟจ.อน.(บห)2650/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067139256
รายละเอียด
จัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ งบทำการ
วันที่ประกาศผล
11 มิถุนายน 2564
สถานะ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง
หลักเกณฑ์การพิจารณา
ราคาต่ำสุด
รายชื่อผู้ซื้อแบบ/แจกแบบ
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
1.บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด เสนอราคา 504,505.00 บาท
2.บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เสนอราคา 487,278.00 บาท
3.บริษัท พี.เจ แอนด์ เอส กรุ๊ป จำกัด เสนอราคา 553,725.00 บาท
ผู้ได้รับการคัดเลือก
บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด เสนอราคา 487,278.00 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
487,275.00 บาท
หมายเหตุ
เหตุผล
ราคาต่ำสุด และถูกต้องตามเงื่อนไข
ไฟล์ประกาศผลการพิจารณา
PEA-38843-Result.pdf [ขนาดไฟล์ : 206.3 kB]