ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ น.3กฟอ.พฒ.(บห.)EB01/2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64067480094
รายละเอียด
ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำนวน ๑๐ รายการ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ แผนที่ ๓ (คพจ.๒.๓) วงเงินงบประมาณ ๒,๘๖๘,๔๓๙.๙๕ บาท และโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๒ แผนที่ ๔ (คพจ.๒.๔) วงเงินงบประมาณ ๒,๓๕๘,๙๐๕.๙๕ บาท ประจำปี ๒๕๖๔ (น.๓กฟอ.พฒ.(บห.)EB๐๑/๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
29 กรกฎาคม 2564 ถึง 3 สิงหาคม 2564
วันที่เสนอราคา
4 สิงหาคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
036-436528
สอบถามทางอีเมล์
Fax
036-436239
วงเงินงบประมาณ
5,227,345.90 บาท
ราคากลาง
5,409,877.20 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-45829-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 87.9 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-45829-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 117.5 kB]