ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ฉ.2 กกค.(ยค.)ช- 02/2563
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
63107165243
รายละเอียด
ประกวดราคาเช่าเช่ารถยนต์ตรวจการสำหรับโครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่ายระยะที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ
18 พฤศจิกายน 2563 ถึง 27 พฤศจิกายน 2563
วันที่เสนอราคา
30 พฤศจิกายน 2563
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
081-5795777
สอบถามทางอีเมล์
chatpon_bua@pea.coth
Fax
วงเงินงบประมาณ
4,815,000.00 บาท
ราคากลาง
3,929,040.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
214.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-15705-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 182.2 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง