ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ N2.EB.(จซ.)-18-2564
เลขที่โครงการในระบบ e-GP
64017066970
รายละเอียด
จัดซื้อฟิวส์สวิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์ จำนวน 3600 ชิ้น
ระยะเวลาขายแบบ
13 มกราคม 2564 ถึง 22 มกราคม 2564
วันที่เสนอราคา
25 มกราคม 2564
ช่วงเวลาเสนอราคา
08:30 - 16:30
สอบถามทางโทรศัพท์
055-320075
สอบถามทางอีเมล์
aroun.nak@pea.co.th
Fax
055320196
วงเงินงบประมาณ
2,426,760.00 บาท
ราคากลาง
2,388,234.00 บาท
ราคาค่าแบบ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
0.00 บาท
วงเงินค้ำประกันซอง
0.00 บาท
ไฟล์ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
PEA-21463-Annoucement.pdf [ขนาดไฟล์ : 681.3 kB]
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง
PEA-21463-MiddlePrice.pdf [ขนาดไฟล์ : 164.6 kB]